Приватне акціонерне товариство “ВОЛОДАРКА”

Код за ЄДРПОУ: 05502381
Телефон: (0432) 263014
Юридична адреса: 21001, Україна, м. Вінниця, проспект Коцюбинського 39
 
Дата розміщення: 05.05.2015

Річний звіт за 2014 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «СТАНДАРТ ПЛЮС»
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 36243519
Місцезнаходження ., Вінницька область, Ленiнський, м. Вiнниця, 21018, площа Гагарiна, буд.2, оф. 104.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4236
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.12.2008
Міжміський код та телефон (0432) 55-08-03
Факс (0432) 55-08-03
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис немає

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження ., м. Київ, ., Київ, 04071, вул.Нижнiй вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044)279-10-78
Факс (044)279-10-78
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис 01.10.2013 року НКЦПФР було зареєстровано поданi ПАТ НДУ Правила Центрального депозитарiю ЦП (рiшення Комiсiї вiд 01.01.2013 року №2092). В зв’язку з цим замiсть номера лiцензiї або iншого документа у звiтi вказано № рiшення Комiсiї, щодо реєстрацiї Правил ЦДУ та замiсть дати видачi лiцензiї вказана дата прийняття рiшення Комiсiї щодо реєстрацiї Правил ЦДУ.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрекобудiнвест"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 34355660
Місцезнаходження ., м. Київ, ., м.Київ, 04116, вул.Старокиївська 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 263416
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044)486-91-37
Факс (044)486-91-37
Вид діяльності Депозитарна Депозитарна Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку -депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установиої установиих паперiв
Опис Загальнi збори акцiонерiв товариства вiд 26.10.2010 року прийняли рiшення перевести випуск iменних акцiй ВАТ "Володарка", випущених у документрнаiй формi iсунвання у бездокументарну.ДКЦПФР 15.12.2010 року зареєструвала випуск та видала свiдоцтво про бездокументарну форму за №1200/1/10, при цьому свiдоцтво №264/1/2003 вiд 11.06.2003 року, видане ДКЦПФР анульоване. Договiр з реєстратором ТОВ "Партнер-реєстр" №135 вiд 30.05.2008 року був розiрваний в односторонньому порядку. Датою припинення ведення реєстру реєстратором ТОВ "Партнер-реєстр" визначено 01.02.2011 року. ПрАТ "Автоальянс-Iнвест" визначений загальними зборами як зберiгач, у якого товариство вiдкриває рахунки у цiнних паперах власникам акцiй, що дематерiалiзуються та пiдписаний договiр вiд 19.01.2011 за №41 i трьохстороннiй Акт прийому-передачi документiв, де сторонами виступили: ТОВ "Партнер-реєстр", ПАТ "Володарка", ПРАТ "ФК "Автоальянс-Iнвест" вiд 01.02.2011 року.