Приватне акціонерне товариство “ВОЛОДАРКА”

Код за ЄДРПОУ: 05502381
Телефон: (0432) 263014
Юридична адреса: 21001, Україна, м. Вінниця, проспект Коцюбинського 39
 
Дата розміщення: 05.05.2015

Річний звіт за 2014 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15.12.20101200/1/10Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуUA4000111009Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні18.82130784005866.4100
Загальнi збори акцiонерiв товариства вiд 26.10.2010 року прийняли рiшення перевести випуск iменних акцiй ВАТ "Володарка", випущених у документарнiй формi iсунвання у бездокументарну.ДКЦПФР 15.12.2010 року зареєструвала випуск та видала свiдоцтво про бездокументарну форму за №1200/1/10, при цьому свiдоцтво №264/1/2003 вiд 11.06.2003 року, видане ДКЦПФР анульоване. Обiг цiнних паперiв товариства на органiзованих внутрiшнiх та зовнiшнiх фондових ринках у звiтному перiодi не здiйснювався. У звiтному перiодi фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не зареєстровано. Рiшень про додатковий випуск акцiй товариство не приймало i не здiйснювало.